Algemene voorwaarden consumenten

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ECHT®: ECHT Goed B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24381132;
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ECHT® een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 3. Webwinkel: www.echtgoed.nl
 4. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Partijen: ECHT® en de Klant gezamenlijk. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan ECHT® zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 9. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen ECHT® en de consument wordt gesloten in een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij er tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door ECHT® aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, houtskool, briketten, aanmaakproducten, rubs, rookhout en accessoires.
 11. Schriftelijk: Communicatie per post, communicatie per fax,  communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie welke met de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hieraan gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: ECHT Goed B.V.
Vestigingsadres: Noorddammerweg 85, 1187ZS Amstelveen
E-mailadres: info@echtgoed.nl
KvK-nummer: 24381132

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid / algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ECHT®, iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen wat partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Nietigheid of vernietiging van één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht om samen te overleggen teneinde een vervangende regeling te treffen inzake het aangetaste beding. Hierbij wordt gestreefd naar het behoud van het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling.

 

Artikel 4 – Aanbod en de totstandkoming de overeenkomst

 1. Elk aanbod van ECHT® is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. ECHT® kan zijn aanbod meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding door de klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval reeds betaling door de klant heeft plaatsgevonden, zal ECHT® zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen zorgdragen voor terugbetaling. 
 2. In geval door de Klant een bestelling wordt geplaatst zonder dat daaraan een concreet aanbod van ECHT® vooraf is gegaan, bijvoorbeeld wanneer de klant per e-mail bestelt, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de bestelling per e-mail door ECHT® is bevestigd.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2, tot stand op het moment dat het aanbod van ECHT® op de daartoe aangewezen manier door de klant is aanvaard en de klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 4. Indien de overeenkomst middels de Webwinkel is gesloten, wordt de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door ECHT® bevestigd.
 5. Aan een aanbod van ECHT® met kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleent.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht van de overeenkomst op afstand

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name in lid 2, kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ECHT® mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming, waaronder maar niet uitsluitend beperkt houdbare producten.
 3. De Consument kan de Overeenkomst op afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruik te maken van het door ECHT® aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij ECHT®. Zo spoedig mogelijk nadat ECHT® door Consument in kennis is gesteld van het voornemen om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal ECHT® de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, dient gedurende de termijn als bedoeld onder lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover dit nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de consument het herroepingsrecht inzet, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ECHT® terugsturen. De retourzending geschiedt voor rekening en risico van de consument. ECHT® is nimmer aansprakelijk voor schade of verlies tijdens de transport. 
 6. De Consument is volledig aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die o.a. het gevolg is van de manier van omgaan met de Producten verdergaand dan is toegestaan onder lid 5. ECHT® is gerechtigd om deze waardevermindering aan de consument door te berekenen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de producten redelijkerwijs niet meer doorverkocht kunnen worden, is de Consument de volledige aanschafprijs verschuldigd.
 7. Terug levering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 van dit artikel heeft ingeroepen.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan komen de kosten voor de verzending van de Producten voor eigen rekening.
 9. ECHT® vergoedt alle betalingen van de consument, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping conform lid 3 meld, mits de Producten daadwerkelijk door ECHT® zijn terugontvangen. Indien ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht door Consument wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
 10. Terugbetaling vindt plaats middels eenzelfde betaalmethode als die door de Consument is gebruikt bij aankoop van de producten. 

 

Artikel 6 – Annulering door klant anders dan op basis van artikel 5

 1. Als de klant de overeenkomst na totstandkoming hiervan annuleert, anders dan op basis van van artikel 5, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte verzendkosten verschuldigd, tenzij ECHT® uitdrukkelijk en Schriftelijk aan de Klant verklaard daarvan af te willen wijken. In dit geval behoudt ECHT® het recht om afwijkende voorwaarden aan de annulering verbinden.

 

Artikel 7 – Levering en leveringstermijnen

 1. De levering van producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.
 2. ECHT® behoudt zich het recht om order in gedeeltes te leveren. In dat geval vang de eventuele bedenktijd van de klant pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens klant in ontvangst is genomen.
 3. ECHT®  zal zich inspannen om de eventueel overeengekomen leveringstermijn na te komen, echter is deze levertermijn uitsluitend te beschouwen als een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van ECHT® treedt dan ook niet eerder in dan nadat de Klant ECHT® schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is gesteld waarin ECHT® zijn verplichtingen alsnog kan nakomen, en ECHT® na het verstrijken van deze termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant zodra de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 5. Verzuim van ECHT® biedt de Klant enkel het recht op ontbinding van het gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, daarnaast geeft het verzuim van ECHT® nimmer recht op een aanvullende schadevergoeding.
 6. Indien de klant een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft ECHT® het recht om extra verzendkosten bij klant in rekening te brengen.
 7. Indien de klant weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument

 

Artikel 8 – Onderzoek, garantie en conformiteit

 1. ECHT® spant zich in om de klant een goed product te leveren. De producten dienen direct na ontvangst door de Klant op de aard en hoeveelheid te worden geïnspecteerd om vast te stellen of deze in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Mochten een besteld product of bestelde producten naar oordeel van de Klant niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient hij daarvan direct schriftelijk mededeling te doen aan ECHT®. 
 2. Klachten die betrekking hebben op, ten tijde van de levering niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de klant deze redelijkerwijs in kennis had behoren te nemen, uitsluitend Schriftelijk bij ECHT® te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen op non-conformiteit van de producten, zodra er niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument bij ECHT® is geklaagd.
 4. Indien de klant niet overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, zal er voor ECHT® uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voortvloeien.
 5. Ook als de klant tijdig een klacht indient, blijft zijn verplichting tot tijdige en algehele betaling aan ECHT® bestaan, tenzij enig dwingend recht dit anders voorschrijft.
 6. Enige aanspraak welke gebaseerd is op non-conformiteit vervalt in ieder geval indien een gebrek het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan ECHT® of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid.
 7. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die wordt verstrekt door de toeleverancier van ECHT®. Belangrijk om op te merken is dat een door ECHT®, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie geen afbreuk doet aan de dwingende wettelijke rechten die consumenten in het kader van een consumentenkoop tegenover ECHT® doen gelden.
 8. Indien de Klant Producten conform dit artikel retourneert, dient de Klant de producten uitsluitend per pakketpost aan ECHT® te retourneren. Terug levering aan ECHT® is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, voor rekening en risico van de Klant; voor schade of verlies ontstaan tijdens het transport, is ECHT® dan ook nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.
 9. Wanneer de Consument een legitiem beroep doet op non-conformiteit, heeft deze recht op herstel, vervanging of aanvulling van het ontbrekende. ECHT® zal binnen een redelijke termijn meewerken aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, heeft de consument recht op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie. Deze compensatie kan echter nimmer meer bedragen dan de prijs die de Consument voor het betreffende Product aan ECHT® heeft betaald. De hoogte van de financiële compensatie wordt onder andere bepaald door te kijken naar de periode waarin de consument zonder gebreken gebruik heeft kunnen maken van het product.
 10. Klachten van een klant die voortkomen uit ontevredenheid over het product, terwijl het product wel voldoet aan de overeenkomst, worden niet beschouwd als gebreken van het product en vormen dan ook geen reden voor klachten. Bovendien geldt dat eigenschappen van een product die expliciet zijn aangeduid door de fabrikant of ECHT®, maar waarvan redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat deze eigenschappen onder alle omstandigheden of onbeperkt aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de branduren van houtskool of briketten, evenmin als grond voor klachten worden beschouwd.
 11. Indien de Klant middels een beroep op dit artikel aanspraak maakt op herstel van een Product, maakt hij in plaats daarvan geen aanspraak op vervanging van het product indien het gebrek te klein is om vervanging te rechtvaardigen of vervanging om andere redenen redelijkerwijs niet van ECHT® kan worden verlangd. Een enkel gebrek van een Product is in beginsel geen grond om het product in zijn totaliteit als gebrekkig te beschouwen.

 

Artikel 9 – Overmacht

 1. ECHT® is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt middels een Schriftelijke mededeling door een van de partijen.
 3. Indien ECHT® bij het intreden van een overmachtsituatie inmiddels gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is ECHT® gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, ofwel nog leverbare gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake is van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt nimmer in aanmerking voor vergoeding.

 

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien de klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ECHT® gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. ECHT® is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ECHT® op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. De Klant is verplicht de schade die ECHT® als gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien ECHT® de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de klant direct opeisbaar.

 

Artikel 11 – Verzendkosten, prijzen en betalingen

 1. Of voor bezorging kosten bij de klant in rekening worden gebracht en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van het land van aflevering en het orderbedrag. Deze informatie staat op de Webwinkel vermeld. De op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst in de webwinkel vermelde verzendtarieven zijn van toepassing.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door ECHT® aangegeven wijzen, op een door ECHT® aangegeven moment dan wel binnen de door ECHT® vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert ECHT® standaard een betaaltermijn van 14 dagen. Echt® is dan niet eerder gehouden tot levering over te gaan dan nadat de volledige betaling door ECHT® is ontvangen. 
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet dit in belang van de consument niet dwingend in de weg staat.
 4. ECHT® is gerechtigd om de door de klant opgevraagde factuur uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen. 
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aam ECHT® te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de klant, heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De klant kan geen aanspraak maken op schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens of iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ECHT® kan worden toegerekend. 
 2. ECHT® is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de Producten of als gevolg van een andere oorzaak als bedoeld in artikel 8.6.
 3. ECHT® is nimmer aansprakelijk te stellen voor indirecte schade, voor zover de wet dit niet dwingend in de weg staat.
 4. Mocht ECHT® aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft ECHT® te allen tijde het recht deze schade binnen een redelijke termijn te herstellen. De Klant dient ECHT® hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van ECHT® ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van ECHT® is beperkt tot herstel of vervanging van de producten waarop de aansprakelijkheid van ECHT® betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover ECHT® daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 8. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van ECHT® beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van uitsluitend het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ECHT® betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ECHT®.

 

Artikel 13 – Algemeen klachtbeleid

 1. Klachten inzake de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per email of op een andere schriftelijke wijze bij ECHT® te worden ingediend. 
 2. Bij ECHT® ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd verlangt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant nader antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. ECHT® behoudt zich het alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door ECHT® gevoerde merknamen en op de website gepubliceerde teksten, beelden, en andere content van welke aard dan ook. Het is voor de consument verboden om deze goederen te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren of te openbaren of op enige andere wijze te gebruiken dan uit de aard van de overeenkomst of het normale gebruik van de website voortvloeit. 
 2. Een toerekenbare schending van dit artikel van de consument, geeft ECHT® het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk, alsmede een op basis van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. ECHT® is gerechtigd deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. In een voorkomend geval zal de klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt. Daarbij geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van de klant strekken.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook als de klant woonachtig is in het buitenland
 3. Toepassing van het Weens koopverdrag wordt, in aanvulling op het voorgaande lid, nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Alvorens partijen besluiten een beroep te doen op de rechter, zullen zij zich optimaal inzetten om het geschil in onderling overleg op te lossen.
 5. Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Amsterdam.
Terug naar boven
Product has been added to your cart