ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES:

 1. Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
  • ECHT®: ECHT Goed B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24381132;
  • Hulppersonen: door ECHT® ingeschakelde derden;
  • Overeenkomst: de tussen ECHT® en Wederpartij tot stand gekomen koop- en/of dienstverleningsovereenkomst;
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Wederpartij: degene die met ECHT® een Overeenkomst aangaat;
  • Zaken: producten en/of diensten die ECHT® levert.
  • Schriftelijk: Communicatie per post, per fax, per e-mail of enige andere wijze van communicatie welke met de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hieraan gelijk kan worden gesteld.

TOEPASSING:

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van ECHT® en alle daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtshandelingen. ECHT® sluit hierbij de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij uitdrukkelijk uit.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen en mededelingen van ECHT® vrijblijvend en vormen voor wat betreft prijs en overige voorwaarden steeds één geheel. ECHT® is vrij om verzoeken tot het leveren van Zaken te accepteren of zonder opgaaf van reden te weigeren. Een samengestelde offerte van ECHT® verplicht ECHT® niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de Zaken tegen een pro rata deel van de opgegeven prijs.

2.3 Een Overeenkomst met ECHT® komt pas tot stand op het ogenblik dat en voor zover deze Schriftelijk door ECHT® is geaccordeerd.

2.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt ECHT® zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.5 De Overeenkomst kan slechts schriftelijk en met toestemming van ECHT® worden gewijzigd of aangevuld.

PRIJS:

3.1 Alle door ECHT® in de Overeenkomst, offerte en factuur vermelde prijzen zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien na datum van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is ECHT® gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

BETALING:

4.1 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. ECHT® heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid voor betaling te verzoeken.

4.2 Betaling van het door de Wederpartij aan ECHT® verschuldigde bedrag zal, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de Wederpartij op ECHT® heeft of meent te hebben, geschieden.

4.3 Bij niet, niet-tijdige en/of niet volledige betaling conform lid 1 van dit artikel is de Wederpartij onmiddellijk zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist, in verzuim. Zodra de Wederpartij in verzuim is, zijn alle overige vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen verzuim in.

4.4 ECHT® is gerechtigd alle verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling alsmede indien bij ECHT® een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de Wederpartij in haar betalingsverplichtingen tekort zal gaan schieten, zonder dat ECHT® aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

4.6 Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is, is zij aan ECHT® alle kosten verschuldigd die ECHT® moet maken om haar vorderingen te incasseren. Hieronder vallen de, buitengerechtelijke kosten die begroot worden op een bedrag gelijk aan 15 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van €150,-, de vertragingsrente ad 1,5 procent per maand of een gedeelte daarvan te rekenen vanaf de vervaldatum, alsmede eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

5.1 Alle door ECHT® aan de Wederpartij geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

5.2 Het is de Wederpartij nadrukkelijk verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ECHT® te bewaren.

5.4 Indien derden beslag (willen) leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van ECHT® rust, dan wel enige rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht dit zo spoedig mogelijk aan ECHT® te melden.

5.5 Bij overtreding van dit artikel, wordt het door de Wederpartij aan ECHT® verschuldigde ter stond opeisbaar.

5.6 De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan ECHT® of door ECHT® aangewezen Hulppersonen om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De klant dient ECHT® op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van ECHT® staande redelijke kosten, komen voor rekening van de klant.

5.7 Als de Wederpartij, nadat de producten door ECHT® aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM:

6.1 De intellectuele eigendomsrechten van de materialen, modellen, technieken, (samenstelling van) producten, teksten, offertes, etc die ECHT® bij de uitvoering van de opdracht heeft gebruikt en/of ontwikkeld, behoren uitsluitend toe aan ECHT®, tenzij deze eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan ECHT® is toegestaan.

6.2 De door ECHT® verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven het eigendom van ECHT® en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van ECHT® niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

6.3 De Wederpartij zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ECHT®. Onder inbreuk wordt verstaan, doch is niet beperkt tot, de materialen die ECHT® tijdens de uitvoering van de opdracht heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor eigen gebruik, of voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID:

7.1 ECHT® is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij sprake is van schade als gevolg van grove nalatigheid en/of opzet van ECHT®.

7.2 ECHT® is niet aansprakelijk voor: a. alle indirecte en/of immateriële schade, zoals gevolgschade, schade als gevolg van (de-)installatie van de Zaken en/of bedrijfsschade; b. schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ECHT® is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; c. schade veroorzaakt door de door haar geleverde Zaken gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud; d. fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties bij aanbiedingen, offertes en/of orderbevestigingen; e. schade veroorzaakt door Hulppersonen.

7.3 Indien en voor zover ECHT® toch aansprakelijk is voor de schade van een Wederpartij, heeft de Wederpartij recht op vergoeding van schade: (i) tot maximaal het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder haar verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van ECHT® of (ii) indien dat lager is of indien de desbetreffende schade niet valt onder een verzekering, tot ten hoogste het totaalbedrag van het door ECHT® van de Wederpartij ontvangen bedrag exclusief omzetbelasting in de periode van twaalf maanden voorafgaande aan de fout, dan wel (iii) indien dat minder is, een bedrag van EUR 10.000,-.

7.4 Iedere vordering jegens ECHT®, behalve vorderingen die door ECHT® zijn erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.5 Hulppersonen kunnen zich jegens de Wederpartij beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als ware zij bij de Overeenkomst partij zijn.

7.6 De Wederpartij vrijwaart ECHT® en Hulppersonen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de Overeenkomst en: (i) de daarbij door ECHT® geleverde Zaken als gevolg van vorderingen van derden alsmede (ii) met bewerking en/of (digitale) verzending van de door ECHT® verstrekte informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ECHT®. De Wederpartij zal ECHT® schadeloosstellen voor aanspraken van derden, ter zake van schade, die voortvloeit uit door haar geleverde Zaken, en voor schade die samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

OVERMACHT:

8.1 Indien ECHT® ten gevolge van overmacht tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is ECHT® gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan alle buiten de invloedssfeer van ECHT® gelegen oorzaken en omstandigheden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het in gebreke blijven van haar leveranciers, oorlog, daden van terreur, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dat van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

8.2 Indien ECHT® door overmacht blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, één en ander zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot enige vorm van schadevergoeding.

8.3 In een situatie als beschreven in artikel 7.2 heeft ook de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat ECHT® gehouden is de schade, van welke aard dan ook, te vergoeden. ECHT® zal de door de Wederpartij op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel aan ECHT® betaalde bedragen, restitueren indien en voor zover de betreffende overeengekomen prestatie op dat moment nog niet is geleverd en uitsluitend onder aftrek van betaling voor reeds uitgevoerde deelleveringen en reeds gemaakte kosten.

BEËINDIGING:

9.1 ECHT® is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, te beëindigen, indien: a. de Wederpartij één of meer van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst of op grond van deze Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of een (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend; c. de Wederpartij haar bedrijf staakt of liquideert.

OVERDRACHT:

10.1 ECHT® is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij. De Wederpartij is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECHT®.

GEHEIMHOUDING:

11.1 Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar en haar adviseurs tijdens of door de uitvoering van de opdracht bekend wordt over ECHT® en diens onderneming en bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt met betrekking tot alle gegevens waarvan Wederpartij weet of redelijkerwijs kan weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en/of dat kennisneming daarvan door een derde het belang van ECHT® kan schaden. Deze verplichting geldt niet indien Wederpartij die gegevens openbaar maakt omdat zij daartoe krachtens wet- of regelgeving verplicht is, of indien zij specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van ECHT® heeft verkregen.

INFORMATIE EN MEDEDELINGEN:

12.1 Alle mededelingen en informatie die tussen partijen worden uitgewisseld, dienen schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

COMMUNICATIE:

13.1 Partijen zullen elkaar tijdig informeren over wijzigingen in contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot adreswijzigingen en wijzigingen in contactpersonen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST:

14.1 Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen en communicatie tussen partijen met betrekking tot dat onderwerp.

KLACHTEN:

15.1 De Wederpartij dient door ECHT® geleverde producten of diensten zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen of gebreken.

15.2 Indien de geleverde producten of diensten van ECHT® niet aan hetgeen de Wederpartij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten voldoen, dan dient de Wederpartij ECHT® daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, daarvan op de hoogte te stellen.

15.3 De Wederpartij dient de klacht schriftelijk bij ECHT® in te dienen met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat ECHT® hierop adequaat kan handelen.

15.5 Indien niet wordt voldaan aan de leden uit dit artikel, dan vloeit er uit de klacht van Wederpartij voor ECHT® geen enkele verplichting voort.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ECHT® partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen, in de breedste zin, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Utrecht.

16.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

SLOTBEPALINGEN:

17.1 De Wederpartij is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECHT® haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Voorwaarden daaronder begrepen, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

17.2 Indien van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

17.3 Indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

17.4 Deze Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

17.5 Na beëindiging van een Overeenkomst, blijven de bepalingen in deze Voorwaarden voor zover relevant, onverminderd van kracht, waaronder met name begrepen, maar niet beperkt tot de artikelen 6 en 10.

17.6 Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van [datum]. ECHT® behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

17.7 ECHT® heeft het recht om de meest recente versie van deze Voorwaarden toe te passen op bestaande Overeenkomsten, ongeacht of deze zijn aangegaan vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, heeft zij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 7.3.

Terug naar boven
Product has been added to your cart